Voorwaarden voor deelname aan toerritten

Door ondertekening van het inschrijfformulier gaat u akkoord met de voorwaarden OF door verzending van het inschrijfformulier via de website.

  1. De deelnemende automobielen dienen in uitstekende technische staat te verkeren en goed verzekerd te zijn.
  2. Toerritten hebben een toeristisch karakter, waarbij competitiegeest en snelheid niet worden geaccepteerd.
  3. De organisatoren en/of medewerkers van de organisatie zijn tegenover deelnemers van de toerrit op geen enkele wijze aansprakelijk voor welke schade dan ook, die met betrekking tot hun deelname aan een toerrit/evenement mocht ontstaan.
  4. Deelnemers vrijwaren de organisatoren en/of medewerkers van de organisatie van een toerrit/evenement tegen elke aansprakelijkheid en alle schade(n) jegens henzelf en derden, die met betrekking tot hun deelname aan een toerrit/evenement mocht ontstaan.
  5. Indien een van de deelnemers naar oordeel van de organisatie onverantwoord of onbehoorlijk (rij)gedrag vertoont of door zijn of haar rijstijl zichzelf, andere deelnemers of de organisatie in enig gevaar brengt, behoudt de organisatie zich het recht voor de desbetreffende deelnemer onmiddellijk en onherroepelijk uit te sluiten van verdere deelname aan de toerrit/evenement zonder recht op restitutie van het inschrijfgeld.
  6. Deelnemers zijn verplicht alle aanwijzingen en/of opdrachten van de politie, de organisatie en/of medewerkers van de organisatie onmiddellijk en onverwijld op te volgen op straffe van uitsluiting van verdere deelname zonder enig recht op restitutie van het inschrijfgeld.
  7. Deelname is voor eigen risico. U wordt geacht zich te houden aan alle van toepassing zijnde verkeersregels.