Statuten

Naam, zetel en duur

Artikel 1

 • De stichting is genaamd Stichting Mercedes-Benz Klassieker Vrienden (MBKV).
 • Zij is gevestigd te Gorinchem. 
 • De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd.

Doel en middelen

Artikel 2

 • De stichting stelt zich ten doel het in stand houden binnen Nederland van automobielen van het merk Mercedes-Benz (MB) en hun of haar opvolgers mits deze voldoen aan de in artikel 3 gestelde eisen.
 • De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door
 • het bijeenbrengen van MB-klassieker-liefhebbers en te bevorderen dat de deelnemers hun automobielen, als omschreven in artikel 2 lid 1, in goede staat brengen en houden;
 • het organiseren van evenementen die het karakter hebben van een tourrit, waarbij snelheid niet aan de orde is, doch waar mogelijk ook aan cultuur wordt gedacht;
 • promotie via de website en het uitgeven van een nieuwsbrief;
 • het geven van (technische) adviezen en steun;
 • en voorts door alle overige wettige middelen en al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Deelnemers

Artikel 3

 • Deelnemers van de Stichting kunnen slechts zijn natuurlijke personen die eigenaar zijn van een automobiel van het merk Mercedes-Benz en hun of haar opvolgers;
 • Als grens voor het bouwjaar van automobielen sub 1 geldt ‘ouder dan 20 jaren’, met dien verstande dat het bestuur hierop in bijzondere gevallen uitzonderingen kan maken.

Het bestuur behoudt zich het recht voor zonder opgave van redenen deelnemers te weigeren.